Trang web chính thức sòng bạc đà nẵng Việt Nam

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông | Dak Nong: Challenges to the task of training human resources for tourism industry

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Dak Nong: Challenges to the task of training human resources for tourism industry

27/11/2023
[Bấm để nghe giọng đọc]

This is an issue raised at the International Conference with the topic "Development of tourism economic in responding positively to digital transformation: Opportunities and challenges in training human resources in Dak Nong province” recently held at Dak Nong Community College (Dak Nong province).

The conference was co-organized by 3 units: Dak Nong Community College, Institute of Science, Education, Culture, Sports and Tourism, and Ho Chi Minh City University of Culture, who consulted and “suggested plans" for Dak Nong to create a breakthrough in the field of tourism economic development.

Preparing enough qualified human resources when identifying tourism as a key economic sector is a challenge to Dak Nong

 

Awaken tourism potentials

Dak Nong Plateau is a mountainous province with many beautiful and majestic natural landscapes, combined with a fresh and cool year-round climate, creating favorable conditions to develop a green and sustainable economy towards the orientation of promoting the tourism industry in the near future.

Blessed by nature, Dak Nong has rich and diverse natural resources with beautiful waterfalls hidden in primeval forests such as Dak G'lun waterfall, Dray Sap – Gia Long waterfall, Trinh Nu waterfall , West Lake, Ea Sno Lake, the long Krong No volcanic caves system... Dak Nong Geopark is one of three geoparks in Vietnam recognized by UNESCO as a Global Geopark with international geological heritage... In the M'nong plateau there are also natural reserves such as: Nam Nung, Ta Dung National Park with nearly 40 large and small islands, which is considered as Ha Long Bay of the Central Highlands.

Dak Nong is an epic land with a rich history and traditional cultural identity, the home to nearly 40 ethnic groups. Indigenous ethnic minorities such as M'Nong, Ede, Ma and northern mountainous ethnic groups who migrated here such as Tay, Nung, Thai, Mong, Dao... have created their own cultural characteristics. Especially, the Central Highlands Gong cultural space was recognized by UNESCO as an intangible cultural heritage of humanity.

Central Highlands Gong cultural space was recognized by UNESCO as an intangible cultural heritage of humanity

 

The harmony of pure and simple People - Culture - Nature has a strange appeal to those who love nature and appreciate folk and indigenous cultural beauty of the fertile Central Highlands. Awakening that potential and promoting the advantages of tourism resources, the Resolution of the 12th Dak Nong Provincial Party Congress identified tourism as a development goal in the three key economic pillars of the province. Through specific development plans and projects, Dak Nong province has made effective decisions and directions, achieving initial positive results.

After the Covid-19 pandemic, the number of tourists coming to Dak Nong increased by 306.4% compared to 2021, revenue increased by 240.3% compared to 2021. In 2023, with the orientation of economic recovery, Dak Nong tourism has developed stably, increasing the number of domestic and foreign visitors.

According to Dr. Ton Thi Ngoc Hanh - Vice Chairwoman of the Provincial People's Committee, Chairwoman of Dak Nong Community College Council: The Resolution of the 12th Provincial Party Congress, term 2020-2025 has clearly defined that upto 2030, the province will become the center of resort and eco-tourism based on the advantages of climate and landscape. Besides, tourism will be developed on the basis of promoting natural advantages, cultural values ​​- indigenous ecological characteristics of Dak Nong UNESCO Global Geopark.

At the same time, the Provincial People's Committee determined that tourism would truly become a driving economic sector, contributing to hunger eradication, poverty reduction and socio-economic restructuring of Dak Nong province.

Accordingly, tourism sector would be developed in a sustainable, professional and effective direction: diversifying types of tourism, focusing on developing tourism associated with Dak Nong Global Geopark; developing community tourism, high-tech agricultural tourism; and preserving and promoting the heritage values ​​and cultural identities of ethnic minorities in Dak Nong province.

Dr Ton Thi Ngoc Hanh - Vice Chairwoman of the Provincial People's Committee, Chairwoman of Dak Nong Community College Council

 

Vice Chairwoman of the Provincial People's Committee Ton Thi Ngoc Hanh emphasized: "Through this conference, Dak Nong province hopes to receive many practical and effective recommendations and solutions from the presentations of the speakers, who are the domestic and foreign leading experts in this field to orient the tourism economic development and human resource training in Dak Nong province in the coming time."

Opportunities and challenges in training tourism human resources

There are many opportunities, as well as challenges to develop tourism and train human resources for tourism sector in Dak Nong, which requires the direction and determination of human resource development planners having international standard qualifications. However, training human resources to meet the needs of this market will certainly face difficulties and challenges.

Dr. Ton Thi Ngoc Hanh shared: "The tourism sector is identified as one of the three economic pillars of Dak Nong province, but investment resources and human resources for tourism at all levels are still limited. Therefore, the effectiveness of tourism development has not achieved the expected level and the province’s orientation. Furthermore, it has not attracted big investors with financial potential and expertise in tourism to invest in key, strategic tourism projects. The projects being implemented are mainly small-scale, without consistent and outstanding products, so their market appeal and ability to compete with other tourism markets is very limited."

Dr. Nguyen Huu Lanh - Principal of Dak Nong Community College

Human resources play an important role in the economic development of a locality. With the goal of making tourism one of the three pillars of the economy, Dak Nong province has identified tourism as a key economic sector, thereby proposing many development investment policies and guidelines. In particular, special attention is paid to the training and development of tourism human resources in the coming time.

In the era of the 4.0 Industrial Revolution, scientific research and digital transformation are inevitable trends and key tasks of all sectors, levels and units. Dak Nong Community College determines to perform this task every year, in order to improve the quality of training in general; especially the tourism-related majors.

Delivering speech at the conference, Dr. Nguyen Huu Lanh - Principal of Dak Nong Community College said: "To solve the problem of enrollment and attracting human resources to this industry, the team of lecturers providing skills and foreign languages training etc. should find solutions to enhance the human resources as well as to ensure the training tasks in the future." 

Translator: Ms. Minh Hoi

Đắk Nông: Thách thức nhiệm vụ đào tạo nhân lực ngành du lịch

Đây là vấn đề được đặt ra tại Hội thảo Quốc tế với chủ đề “ Phát triển kinh tế du lịch gắn với yêu cầu chuyển đổi số – Cơ hội và thách thức đối với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực tại tỉnh Đắk Nông” vừa được tổ chức tại trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông (tỉnh Đăk Nông).

Hội thảo do 3 đơn vị đồng tổ chức là: sòng bạc đà nẵng , Viện Khoa học Giáo dục Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh cùng tham vấn, “hiến kế” để Đắk Nông tạo bước đột phá trong lĩnh vực phát triển kinh tế du lịch.

Chuẩn bị đủ nguồn nhân lực chất lượng khi xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn là một thách thức đối với Đắk Nông

Đánh thức tiềm năng du lịch

Cao nguyên Đắk Nông là tỉnh miền núi với nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ, kết hợp khí hậu quanh năm trong lành, mát mẻ nên có nhiều điều kiện để thuận lợi để phát triển kinh tế xanh, bền vững theo hướng đẩy mạnh ngành du lịch trong thời gian tới.

Được thiên nhiên ưu đãi, Đắk Nông có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng với những thác nước đẹp nằm ẩn mình trong những cánh rừng nguyên sinh như thác Đắk G’lun, thác Đray Sáp – Gia Long, thác Trinh Nữ, hồ Tây, hồ Ea Snô, hang động núi lửa Krông Nô trải dài… Công viên địa chất Đắk Nông là một trong 3 công viên địa chất ở Việt Nam được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu trên thế giới, xứng với di sản địa chất tầm quốc tế… Ở cao nguyên M’nông còn có các khu bảo tồn thiên nhiên như: Nâm Nung, vườn Quốc gia Tà Đùng với gần 40 đảo lớn, nhỏ được ví như vịnh Hạ Long của Tây Nguyên.

Vùng đất sử thi với bề dày lịch sử giàu bản sắc văn hóa truyền thống, với gần 40 dân tộc sinh sống. Những dân tộc thiểu số bản địa là người M’Nông, Ê đê, Mạ và các dân tộc miền núi phía Bắc di cư đến đây như Tày, Nùng, Thái, Mông, Dao… đã tạo nên những nét đặc trưng văn hóa riêng biệt. Đặc biệt, không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESSCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Con người- Văn hóa – Thiên nhiên thuần khiết, bình dị cùng giao hòa có sức hấp dẫn lạ kỳ với những ai yêu thiên nhiên, trân trọng từng nét đẹp văn hóa dân gian, bản địa của vùng đất Tây Nguyên màu mỡ. Đánh thức tiềm năng đó, phát huy những lợi thế về tài nguyên du lịch, tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII đã xác định du lịch là mục tiêu phát triển trong ba trụ cột kinh tế trọng điểm của địa phương. Thông qua các kế hoạch, đề án phát triển cụ thể, tỉnh Đắk Nông đã có những quyết sách và hướng đi hiệu quả, bước đầu có những kết quả khả quan.

Sau đại dịch Covid- 19, lượng khách du lịch đến Đắk Nông tăng 306,4% so với năm 2021, doanh thu tăng 240,3% so với năm 2021. Năm 2023, với hướng phục hồi kinh tế, du lịch Đắk Nông cũng phát triển ổn định, gia tăng lượng khách trong và ngoài nước đến tham quan.

Theo TS. Tôn Thị Ngọc Hạnh – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng trường CĐ Cộng đồng Đắk Nông: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định rõ đến năm 2030, phát triển du lịch trở thành trung tâm của du lịch nghỉ dưỡng và sinh thái dựa trên lợi thế về khí hậu, cảnh quan. Phát triển du lịch trên nền tảng phát huy các lợi thế tự nhiên, các giá trị văn hóa – đặc trưng sinh thái bản địa Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Cùng đó, UBND tỉnh xác định phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế động lực, góp phần xóa đói, giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế – xã hội của tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, phát triển du lịch theo hướng bền vững, chuyên nghiệp, hiệu quả. Đa dạng hóa các loại hình du lịch, trong đó chú trọng phát triển du lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông; phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp công nghệ cao và bảo tồn, phát huy các giá trị di sản và bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông.

TS. Tôn Thị Ngọc Hạnh – Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, chủ tịch HĐ trường CĐ Cộng đồng Đắk Nông

Phó chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh nhấn mạnh: “Thông qua Hội thảo lần này, tỉnh Đắk Nông hy vọng sẽ nhận được nhiều kiến nghị, giải pháp hay, thiết thực, hiệu quả từ các bài tham luận của các diễn giả là chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước của lĩnh vực này để định hướng phát triển kinh tế du lịch, đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Đắk Nông trong thời gian tới”.

Cơ hội và thách thức trong đào tạo nhân lực du lịch

Để phát triển du lịch, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch ở Đắk Nông đang có rất nhiều cơ hội, nhưng cũng nhiều thách thức, đòi hỏi sự chỉ đạo, quyết tâm của những nhà hoạch định phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng chuyên môn đạt chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế. Tuy vậy, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thị trường này chắc chắn sẽ có những khó khăn, thách thức.

TS Tôn Thị Ngọc Hạnh cho biết: “Lĩnh vực du lịch được xác định là một trong 3 trụ cột về kinh tế của tỉnh Đắk Nông, nhưng nguồn lực đầu tư, nhân lực về du lịch các cấp còn hạn chế, nên hiệu quả phát triển về du lịch chưa đạt được như kỳ vọng, định hướng của tỉnh. Hơn nữa, chưa thu hút được nhà đầu tư lớn có tiềm lực tài chính, chuyên sâu về du lịch để đầu tư vào các dự án du lịch trọng điểm, mang tính chiến lược. Các dự án đang triển khai chủ yếu có quy mô nhỏ, chưa có sản phẩm đồng bộ, nổi bật nên sức hút thị trường, khả năng cạnh tranh với các thị trường du lịch khác rất hạn chế”.

TS. Nguyễn Hữu Lành - Hiệu trưởng Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông

Nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của một địa phương. Với mục tiêu đưa du lịch trở thành một trong ba trụ cột của nền kinh tế, tỉnh Đắk Nông đã xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, từ đó đề ra nhiều chủ trương, chính sách đầu tư phát triển. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch trong thời gian tới.

Trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số là xu hướng tất yếu và là nhiệm vụ trọng tâm của các ngành, các cấp và từng cơ quan, đơn vị. sòng bạc đà nẵng xác định thực hiện nhiệm vụ này hàng năm, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo các ngành, nghề nói chung; đặc biệt là các nhóm ngành, nghề du lịch.

Phát biểu tại hội thảo, TS Nguyễn Hữu Lành – Hiệu trưởng trường CĐ Cộng đồng Đắk Nông cho biết: “Để giải bài toán về tuyển sinh, hấp dẫn nguồn nhân lực đến với ngành này, đội ngũ giảng viên đào tạo kỹ năng, ngoại ngữ…cần có giải pháp, nhằm thúc ẩy nguồn nhân lực cũng như đảm bảo công tác đào tạo trong thời gian tới”.

Người dịch: Minh Hợi

sòng bạc đà nẵng
Trụ sở chính: Đường Hùng Vương, Tổ dân phố 6, phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Cơ sở 1: Quốc lộ 14, Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại: 02613.577.699
Hotline: 02613.500.299
Email: [email protected]

Liên kết Website


Trụ sở chính

Cơ sở 1

© 2020 Trang web chính thức sòng bạc đà nẵng Việt NamAll Rights Reserved.